GDPR

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


I. Správce osobních údajů

MUDr. Naďa Knotová

(jméno a příjmení, nebo obchodní firma)

5766451

(identifikační číslo osoby - IČO)

Ostrovského 3, Praha 5, 155 00

(sídlo)

222 252 649, dermatologie-knotova@seznam.cz


Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich posky-

tování, ve znění pozdějších předpisů.


II. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

• poskytování zdravotních služeb

• vykazování hrazených zdravotních služeb

• vyúčtování nehrazených zdravotních služeb

• sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným

osobám

• organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)

• vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách

a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně

a účetnictví


III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených

v bodu II. je

• splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb.,

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)

• splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám

poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena

písemně)


IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními

právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: posky-

tovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné

nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných

účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě

smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným

nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracová-

vány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické

dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené

v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo

po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu

jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.


VI. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se

ochrany svých osobních údajů:

• právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;

• právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;

• právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že

musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno,

označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat

s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy,

jestliže

- popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou

k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

- zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů

a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

- jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpra-

cování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu

právních nároků;

- jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže

v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné

důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy

a svobodami;

• právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se

vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům,

než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme

za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické

dokumentaci), vymazat nesmíme;

• právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše

osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci

osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci

osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů,

které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu

nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem posky-

tování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však

smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému

poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

• právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se

domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení

právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete

podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě

výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení.

V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních

údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávně-

ných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování

jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému

zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené

v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v ta-

kovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné

oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy

nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování

nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních

služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních

údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout

zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či

přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb.,

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost

poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce

nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních

službách a podmínkách jejich poskytování).